Garanţia produselor

Acest document atestă că produsul/produsele achiziţionat/e beneficiză de garanţie pe baza denumirii comerciale, a codului şi a numărului serial conform facturii fiscale. Această garanţie se acordă în confomitate cu legile române în vigoare la data cumpărării.
Acest certificat prevede şi stabileşte termenii privind acordarea garanţiei referitoare la produsele oferite de S.C LUQAS PC FABRIQUE SRL.
Prezentul certificat cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite de legea consumatorului, se acordă în conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, Legii nr.449/2003 şi Legii nr.296/2004 şi nu afectează în nici un mod drepturile consumatorului.
Pentru păstrarea garanţiei vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:
  • Nu îndepărtaţi eticheta cu numărul de serie al produsului.
  • Respectarea modului de utilizare a produsului.
  • Nu faceţi modificări nepermise/neautorizate asupra produsului.
  • Nu depăşiţi valorile maxime de capacitate a  produsului.
  • Nu faceţi modificări hardware/software sau de altă natură asupra produsului.
  • Respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, depozitare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi reparaţii a produsului (tensiunea de alimentare: 220V±10%, obligatoriu prize cu împământare; frecvenţa reţelei: 50Hz±2%; temperatura: 10-35°C; umiditate: 65% fără condensare; mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi/sau vibraţii; conectarea între ele a echipamentelor este permisă doar cu acestea deconectate de la reţeaua de alimentare. Se interzice fumatul, consumul de alimente şi băuturi de orice fel în imediata apropiere a produsului susceptibil de a fi afectat de astfel de activităţi). Nerespectarea totală sau parţială a cerinţelor anterior indicate atrage imposibilitatea asigurării garanţiei.

TERMENE DE GARANŢIE PRACTICATE:
1.    Sistem – standard 12 luni;/ Laptop – standard 12 luni;/ Tonere – standard 12 luni; Componente/Echipamente electronice –  standard 12 luni;
MODALITĂŢI DE ASIGURARE:
1.1.    Garanţia acoperă produsul vândut în totalitatea sa, precum şi părţile componente. Remedierea se face prin repararea sau înlocuirea produsului, conform legislaţiei în vigoare, echipamentele sau componentele înlocuite trecând în proprietatea  vânzătorului.
1.2.    Vânzătorul îşi asumă în perioada de garanţie următoarele:
a. Constatarea, repararea şi/sau înlocuirea gratuită a produsului, componentelor defecte care provin de la producător ca defect de fabricaţie, cu condiţia ca produsul să fi fost utilizat corespunzător. În cazul în care se vor constata defecţiuni cauzate de utilizarea produsului necorespunzător, cumpărătorul/consumatorul va suporta în totalitate contravaloarea componentelor înlocuite şi a tuturor cheltuielilor efectuate pentru repararea şi/sau înlocuirea acestora.
b. În perioada de garanţie inlocuirea unui produs defect ce nu se poate repara se face gratuit cu un produs identic funcţional, excepţie făcând situaţiile în care respectivul produs nu se mai găseşte pe piaţă. În acest caz ne rezervăm dreptul de a înlocui acel produs cu un alt produs ce prezintă proprietăţi, caracterisitici şi performanţe cel puţin egale sau superioare cu produsul aflat în imposibilitate de înlocuire cu unul identic.
ACORDAREA GARANŢIEI:
La solicitarea acordării garanţiei, va fi necesar să prezentaţi produsul  în ambalajul original, cu documentaţia tehnică şi accesoriile cu care a fost livrat/cumpărat, însoţite de: factura fiscală, etichetele de identificare(serii), certificatul de garanţie şi o descriere detaliată a defectelor produsului. Lipsa uneia dintre detaliile menţionate atrage imposibilitatea noastră de a asigura garanţia.
PIERDEREA GARANŢIEI:
1.    Produsul nu a fost utilizat corespunzător.
2.    Lipsa sau deteriorarea seriilor fabricaţiei.
3.    Intervenţii necorespunzătoare/neautorizate asupra produsului.
4.    Defecţiuni cauzate de transportul, manipularea, depozitarea, instalarea şi utilizarea echipamentelor în condiţii necorespunzătoare.
ALTE MENŢIUNI:
Nu răspundem de eventualele incompatibilităţi între sistemele şi/sau subansamblele comercializate de noi şi produsele altor firme. Modificările de configuraţie aduse echipamentelor comercializate de noi de către alte firme sau persoane neautorizate ne exonerează totalmente de orice răspundere.
Firma noastră nu-şi asumă nici o răspundere privind pierderile colaterale ce ar putea surveni în urma unor defecţiuni ale echipamentelor vândute, indiferent că sunt sau nu în perioada de garanţie, ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni în condiţiile prevăzute în paragrafele anterioare.
Garanţia se acordă numai clienţilor noştri, noi nefiind în nici un fel răspunzători în faţa clienţilor care vor fi achiziţionat produsele vândute de noi prin intermediul terţilor, excepţie făcând cazurile în care este specificat contrariul într-un act adiţional ce prezintă ştampila + semnătura noastră în original.
Garanţia se asigură pentru toate produsele vândute de firma noastră, cu excepţia consumabilelor: riboane, capete matriciale, capete imprimante cu jet, cilindru, baterii,etc. Nu se acordă garanţie pentru defecţiunile apărute ca urmare a utilizării de cartuşe reumplute, pentru unităţile optice care prezintă în interior urme de discuri optice sparte sau corp strain, pentru componentele electronice care prezintă chip-uri arse şi urme vizibile de şocuri electrice, pentru procesoare cu urme vizibile de ardere sau pastila ciobită precum şi pini îndoiti. De asemenea, garanţia nu se acordă produselor care, în opinia specialiştilor noştri motivată în scris, prezintă defecţiuni datorate manipulării sau exploatării neglijente (şocuri mecanice, electrice, termice, grad ridicat de impurităţi, condiţii de umiditate crescută, obiecte straine sau lichide în interiorul echipamentelor, aşezarea în poziţii altele decât cele corespunzătoare, intervenţiilor neautorizate asupra echipamentelor, instalării improprii, accidentelor din vină proprie, folosirii în condiţii neconforme cu instrucţiunile de utilizare, exploatarii peste limita de încărcare prevăzută de producător. Uzura mecanică normală nu face obiectul garanţiei. Nu se consideră defecte reclamaţiile referitoare la monitoarele LCD, ale căror deficienţe reclamate se încadrează în specificaţiile şi toleranţele admise conform ISO 13406-2 clasa II, respectiv: la diagonalele de 17” şi 19” se acceptă 3 pixeli defecţi, la diagonale de peste 19” se acceptă 5 pixeli defecţi, media aceste defecţiuni în condiţiile prevăzute în paragrafele anterioare.  
      Firma noastră nu garantează securitatea datelor pe nici un mediu de stocare prezent sau viitor, de orice natură ar fi acesta (magnetic, optic etc). Obligaţiile firmei noastre se limitează la repararea sau înlocuirea produsului defectat, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului, răspunderea limitându-se la o valoare egală cu cea a preţului de vânzare a respectivului produs, orice altfel de pierderi suferite în urma defectării unui produs neputând să ne fie imputate. Insistăm asupra necesităţii de a se face cât mai des salvări de siguranţă pentru orice programe sau date importante, tocmai pentru a se evita pierderea informaţiilor. Orice neconcordanţă sau omisiune sesizată de către beneficiar în privinţa actelor întocmite de către departamentul nostru de vânzări, faţă de condiţiile anterior discutate cu reprezentanţii firmei noastre şi/sau faţă de produsele recepţionate, va trebui comunicata pe orice cale în maxim 2 zile lucrătoare legale de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.
CONFORMITATEA PRODUSELOR
Societatea noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentând parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi caracteristicile acestuia.
      Noi, S.C LUQAS PC FABRIQUE  SRL  declaram pe propria raspundere ca produsele noastre respecta cerintele referitoare la protectia vietii, sanatatii, securitatii muncii si protectiei mediului, in conformitate cu prevederile HG 1022/2002 si HG 457/2003. De asemenea, declaram ca distribuim echipamente electrice si electronice respectand cerintele normativelor europene 72/23/EEC si 93/68/EEC, prevederile HG 992/2005 privind limitarea utilizării substantelor periculoase in echipamentele electrice şi electronice şi prevederile HG 448/2005 privind prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice.
Garanția pentru produsele care nu sunt însoțite de un certificat de garanție emis de producător/importator se soluționează la sediul S.C. LUQAS PC FABRIQUE S.R.L,. prezentat în pagina de contact de către S.C. LUQAS PC FABRIQUE S.R.L, prin repararea, înlocuirea sau stornarea produsului defect. Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției revine în responsabilitatea S.C. LUQAS PC FABRIQUE S.R.L, iar expedierea se va face prin intermediul curierului rapid Fan Courier. Soluționarea garanției se face în maxim 15 zile calendaristice.
Condițiile de garanție sunt în conformitate cu O.G. 21/1992

OG_21_1992.pdf

OUG_174_2008.pd

OUG_140_2021.pdf